Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu spółek wymienionych w wykazie spółek Grupy Impel (dalej Spółki), mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że Spółki posiadają status dużych przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Wykaz spółek, w imieniu których składane jest oświadczenie znajdziesz tutaj.